Vertrouwenscommissie en klachten

Kans & Kleur heeft een klachtenregeling die geldt voor alle scholen die bij Kans & Kleur zijn aangesloten en voor de hele organisatie. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige klachtafhandeling. In iedere klacht ligt immers een advies besloten. Mensen kunnen met hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur. Zijn ze niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld dan kunnen ze terecht bij het bestuur van Kans & Kleur. Voorwaarde is wel dat de directeur van de school op de hoogte is van de klacht.

Intern contactpersonen van SBO de Bolster zijn:

  • Marouchka Janssen (Unit 4)
  • Aryan Keijman (Unit 1)

Onafhankelijke vertrouwenscommissie

Omdat mensen soms een drempel ervaren een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat mensen soms het gevoel hebben dat zij onvoldoende gehoor vinden, heeft Kans & Kleur een onafhankelijke vertrouwenscommissie. Deze vertrouwenscommissie staat mensen met een klacht ter zijde. De mensen die zitting hebben in deze commissie zijn niet in dienst van Kans & Kleur en zijn daarmee onafhankelijk. De vertrouwenscommissie kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Kans & Kleur of één van haar scholen : ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De vertrouwenscommissie kent geen termijn waarbinnen ze ingeschakeld moet worden.

In de vertrouwenscommissie van Kans & Kleur hebben de heer W. Janssen en mevrouw T. Palmen zitting. Bereikbaar via 06 17421434 of 06 29233401.

Klachtencommissies voor Katholiek Onderwijs

Kans & Kleur is aangesloten bij de klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs. Schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en besturen van Regionale Expertisecentra zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling op te stellen. Een van de onderdelen daarvan is het instellen van of aansluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze Commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school. De Commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De Commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen. Een klacht moet binnen een jaar worden ingediend bij de commissie. Het adres van deze commissie is:
Bureau van de geschillen-, bezwaren en klachtencommissies voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324 2508 EH, Den Haag.
Op de site  www.geschillencies-klachtencies.nl vindt u de klachtenprocedure van deze commissie.