Schoolgids SBO De Bolster

Aansprakelijkheid
Door de school wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door de school afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. De aansprakelijkheid is als dan derhalve beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. De school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van kinderen en/of ouders. Ouders/verzorgers blijven zelf aansprakelijk voor schade die door hun kind(eren) wordt aangericht. Dit geldt voor zowel de activiteiten van de school als van de brede school.
Begeleid buitenspel

Iedere unit gaat twee keer per dag naar buiten. In de unit kiezen de kinderen onder begeleiding van een unitmedewerker, welk spel ze buiten gaan spelen. Buiten kunnen de kinderen direct starten met hun spel. De unitmedewerkers verdelen zich over de spelsituaties en begeleiden de leerlingen op sociaal emotioneel gebied, moedigen aan of doen zelf mee.

Tijdens het begeleid buitenspel zijn er ook duidelijke afspraken om ervoor te zorgen dat we op een prettige manier met elkaar kunnen spelen. We luisteren naar elkaar en accepteren het als iemand iets niet wil.

Bewegingsonderwijs (gym)

We gymmen twee keer per week in ’t Achterom’. Een kwartier voor de aanvang van de les lopen de units naar de gymzaal. Gymkleding: Alle kinderen dragen bij de gym een korte broek met een shirt (korte mouw) en gymschoenen met een lichte zool (geen zwarte zool) Wouter Dillisse is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. 

Gymtijden schooljaar 2018-2019

Dinsdag

09.15-10.15    unit 4

10.30 - 11.30  unit 3

11.45 - 12.45  unit 2

12.45 - 13.45  unit 1

 

Vrijdag

09.15-10.15    unit 1

10.30 - 11.30  unit 2

11.45 - 12.45  unit 3

12.45 - 13.45  unit 4

 

 

 

    
Bezetting units

Groepsbezetting en unitmedewerkers

SBO de Bolster  Locatie Homberg

Team onderbouw unit 1

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Aryan

Marouchka

Sanne

Yara 1/2

Aryan 

Marouchka

Joyce

Yara 

Aryan 

Joyce

Sanne

Aryan

Marouchka

Sanne

Aryan

Marouchka 

Joyce

 

Team onderbouw unit 2

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Josée

Luke

Esmee 

Josée

Luke

Nicole


Esmee 

Luke

Susanne

Nicole

Renske

Nicole

Josée

Susanne

Renske

Josée

Luke

Susanne

 

Team bovenbouw unit 3 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Roel

Marloes

Nilgun

 

Roel 

Marloes

Nilgun

 

Roel

Marloes

Nilgun

Roel 

Marloes

Aron 

Roel

Marloes

Aron 

 

Team bovenbouw unit 4

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Sasha

Saskia / Janneke

Shashi

 

Arnoud

Saskia / Janneke

Shashi

 

Arnoud

Saskia / Janneke

Sasha

 

Arnoud

Sasha

Shashi

Tara Kruger 

Sasha

Arnoud

Shashi

Tara Kruger 

Roos verzorgt op woensdag en donderdag het 'Eigentijds leren' in o.a. het Bolster LAB en ondersteunt alle units met betrekking tot het thematische onderwijs.

Rianne ( maandag en dinsdag) en Yara ( donderdag en vrijdag) zijn ondersteunend voor alle units.

Medewerkers unit Kind & Zorg

Sarah Gieselaar – intern begeleider onderbouw

Eline Polman – intern begeleider bovenbouw

Sasha Honing - junior intern begeleider

Wil van Gastel – orthopedagoog

Helmie Hoesen – logopediste

Martien Koppens – ICT coördinator

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Eline 

Eline

Eline 1/2

 

 

 

Sarah

 

Sarah

Sarah 1/2

Wil

Wil

 

Wil

 

 

Sasha

 

 

 

 

 

 

Bezoek arrangement op maat

Nieuwsgierig naar het onderwijs en pedagogisch klimaat op SBO de Bolster?

Bezoekarrangementen op maat mogelijk


Het aanbod van de bezoeken aan de Bolster kan bestaan uit:

- Groepsbezoek tot 5 personen bestaande uit theoretische onderbouwing van het unitonderwijs en bezoek aan de units en afdeling Jonge Kind. Kosten € 100,- per dagdeel.

-  Kosten van een teambezoek / studiedag in overleg met de bezoekende school

Buiten de twee voorafgaande mogelijkheden is er gelegenheid voor individuele medewerkers van Kans & Kleur en samenwerkingspartners om gratis kennis te maken met de Bolster.

 

Contact ouders/verzorgers - school

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Dit betekent dat de school ervan uit moet kunnen gaan, dat de ouders zich betrokken voelen bij het wel en wee van hun kind. Zeker in een situatie waarbij er sprake is van complexe problematiek, is een goede onderlinge afstemming en goede samenwerking van groot belang.

Als ouders voor schooltijd een unitmedewerker willen spreken dan kunnen zij bellen tussen 8.00 uur en 8.15 uur. Daarna begint voor alle unitmedewerkers de voorbespreking en aansluitend komen de kinderen binnen. Na schooltijd kunnen ouders altijd bellen of binnenlopen, bij voorkeur tussen 14.45 uur en 15.00 uur. Telefonisch kan er altijd een afspraak met een unitmedewerker of een andere medewerker van de school gemaakt worden via de administratie. U kunt hiervoor bellen op maandag, dinsdag of donderdag.

Algemene informatieavond 
Op de algemene ouderavond worden ouders geïnformeerd over een algemeen thema en daarna wordt er per unit informatie gegeven over het programma van het huidige schooljaar in de unit.

Open avond 
De open avond is bestemd voor kinderen die al op de Bolster naar school gaan of dat in de toekomst wellicht gaan doen, om samen met ouders, verzorgers, familie, vrienden en andere belangstellenden de school te bekijken of te laten zien. Op de open avond zijn alle teamleden aanwezig om de gasten te ontvangen en wegwijs te maken in de school.

Individuele oudergesprekken voor unit 1-2-3-4 
De ouders worden drie keer per jaar uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de mentor van hun kind en een andere unitmedewerker. Indien gewenst kunnen er ook gesprekken gepland worden met andere medewerkers zoals de logopedist, intern begeleider of de orthopedagoog.

Informatieavond voor de schoolverlaters naar het VO
Dit in verband met de overstap naar het voortgezet onderwijs. In de maand november wordt er een informatieavond gehouden voor de ouders van de ( mogelijke) schoolverlaters. De bedoeling van die informatieavond is, dat de ouders informatie krijgen over het verloop van het schoolverlaterstraject, de scholen van het voortgezet onderwijs en de aanmeldingsprocedure.

Adviesgesprekken schoolverlaters 
In de maanden november en december worden bij de schoolverlaters toetsen voor het vervolgonderwijs afgenomen. Naar aanleiding hiervan krijgen de ouders in januari advies over de mogelijkheden van hun kind met betrekking tot het voortgezet onderwijs.

Informatieavond over het ontwikkelingsperspectief 
Twee keer per jaar, nadat de het ontwikkelingsperspectief met het portfolio mee naar huis is gegaan, is er een informatieavond waarop het ontwikkelingsperspectief, wordt toegelicht en uitgelegd. Ouders kunnen zich hier voor inschrijven.

Nieuwsbrief 
We verstrekken we de nieuwsbrief digitaal. Om als ouder goed op de hoogte te blijven van zaken die op school spelen is het belangrijk dat uw goede mailadres bekend is op school. U kunt veranderingen doorgeven aan Marianne Nieuwenhuizen. De informatie die in de nieuwsbrief wordt gegeven, heeft betrekking op zaken vanuit school die de aandacht van de ouders verdienen: het kan gaan om herinneringen aan afspraken, activiteiten die op school plaatsvinden, andere zaken met betrekking tot de school en organisatie, korte verslagen over gebeurtenissen in de units maar ook informatie van buiten de school.

De website 
Op de website van de school, www.sbodebolster.nl vindt u agenda, algemene informatie over de school en het laatste nieuws. De Afdeling Jonge Kind gebruikt de rode tekst en SBO de Bolster de groene tekst.

Inlooptijd om de week
Twee wekelijks zijn ouders op donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 14.30 uur op school welkom om deel te nemen aan een activiteit in of buiten de units. Welke donderdagen dit zijn, staat in de agenda op de website aangegeven. Broertjes en/of zusjes kunnen helaas niet meekomen.

Mailadres mentor 
Aan het begin van het schooljaar, krijgen de ouders een brief, waarin staat wie de mentor van hun kind is. Zij krijgen dan het emailadres van de desbetreffende mentor. Hierover hebben wij als school een aantal afspraken gemaakt:

 • Deze mailadressen mogen niet in een mailinglist komen waarin allerlei algemene informatie, waarschuwingen of leuke zaken worden verspreid.
 • De mentor leest alleen op zijn of haar werkdagen de mail.
 • Een reactie mag binnen enkele werkdagen verwacht worden, dus niet direct dezelfde dag.
 • Meestal zal er telefonisch worden gereageerd om lange mailverhalen te voorkomen, waardoor ook onduidelijkheden kunnen ontstaan.

 

De Komeet

De komeet is een samenwerkingsvorm binnen Wijchen waarin de gemeente, kinderopvang en speelzaal, onderwijs en jeugdhulporganisaties samenwerken. Doel is opvang en onderwijs met passende ondersteuning dichtbij huis. Aan deze samenwerkingsvorm nemen deel gemeente Wijchen, de eerste stap, Kans en Kleur, Driestroom, Unik, Entrea.
De afdeling Jonge Kind neemt deel in deze samenwerking.

Dyslexie

Hoe gaat de school om met dyslexie?

Ook op onze school zitten kinderen met dyslexie of met kenmerken van dyslexie. Voor het Speciaal Basisonderwijs is er een protocol waarin allerlei afspraken staan. Als wij vermoeden dat er sprake is van dyslexie, dan krijgt het kind bij ons de aanpak zoals in dit protocol beschreven staat. Als het nodig is, wordt er gewerkt met de methode Connect Lezen of Ralfi. Met het afnemen van de toetsen wordt er ook rekening gehouden met dyslexie. Zo kan de tijd voor de afname van een begrijpend leestoets verlengd worden of kan de tekst vergroot worden.

Eten en drinken
In de loop van de ochtend heeft iedere unit een kleine pauze. Hierin krijgen de kinderen de gelegenheid om iets te eten en te drinken. Dit kan een pakje drinken zijn ( geen prik of energy dranken), een gezonde koek, fruit of een extra boterham. Alle kinderen blijven tussen de middag op school. In de eigen unit wordt dan gezamenlijk brood gegeten met de unitmedewerkers. Wij vinden het belangrijk dat dit een gezonde lunch betreft, waar frisdrank en snoep en chocolade koeken geen onderdeel van zijn.
Fietsen
Veel kinderen komen met de fiets naar school. Wij vragen of kinderen die dichtbij de school wonen, lopend willen komen omdat onze fietsstalling beperkte ruimte heeft. De fietsen staan op eigen risico in de stalling. Op de speelplaats mag niet gefietst worden, de leerlingen lopen altijd met de fiets aan de hand over het plein.
Fysiotherapie, ergotherapie, speltherapie
We hebben een goede samenwerking met therapeuten. Zij bieden indien mogelijk therapie dichtbij school. Op dit moment gaat de bekostiging via de zorgverzekeraar.
Gebruik beeldmateriaal website en social media

WEBSITE

Wij vinden het belangrijk dat de website van de school er goed uit ziet. We proberen de website aantrekkelijk te maken voor kinderen, ouders en andere geïnteresseerden met leuke foto’s, actuele nieuwtjes en in de toekomst steeds vaker een filmpje. We willen graag de sfeer en activiteiten op onze school weergeven. Beeldmateriaal is daarbij, in de huidige digitale wereld, niet meer weg te denken.
Daarbij komt bij dat ook het werk van kinderen de komende jaren steeds meer digitaal zal zijn. We denken daarbij aan werkstukken en presentaties. Dit willen zij ook graag laten zien aan anderen. De website van de school is daarvoor een prima medium.

We hebben een protocol opgesteld met richtlijnen die gebruikt worden bij het publiceren van beeldmateriaal op de website.
 DOEL
Het doel van het beeldmateriaal moet altijd zijn de sfeer en/of activiteiten van de school weer te geven.
CAMERAPOSITIE
We proberen te voorkomen dat kinderen frontaal op de foto staan ( pasfoto idee). We proberen ook altijd meerdere kinderen op één foto te plaatsen.
 BEZWAAR
Bij inschrijving wordt aan ouders gevraagd of zij bezwaar hebben tegen het plaatsen van beeldmateriaal met in acht neming van de bovenstaande afspraken. Ouders hebben in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te allen tijden het recht om bepaalde foto’s of teksten te laten verwijderen of aan te passen. De verantwoordelijkheid voor deze afspraak ligt bij de leerkrachten in samenwerking met de beheerder van de website. Eindverantwoordelijk is de directeur van de Bolster.
 HET MAKEN VAN BEELDMATERIAAL DOOR OUDERS
De school is verantwoordelijk voor het beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens activiteiten van de school. Om bovengenoemde afspraken te waarborgen en de regie daarvan in de school te houden, is het niet toegestaan, tenzij anders afgesproken, dat ouders foto-en/of videomateriaal op school maken. De school draagt zorgt voor het plaatsen van foto’s van activiteiten op de website, voor ouders met behulp van een code, toegankelijk.
VERANTWOORDELIJKHEID
School is verantwoordelijk voor een zorgvuldige plaatsing van foto’s beschermd achter een code, waarover de ouders beschikken. De foto’s worden door de Bolster enkel en alleen op de website van de schoolgeplaatst. Ouders maken zelf een keus of zij foto’s via Social Media verspreiden. Wij gaan er vanuit, dat ook ouders niet ongevraagd foto’s van waar andere kinderen op te zien zijn, verspreiden
Gescheiden ouders

Hoe verstrekt de Bolster informatie aan gescheiden ouders?

Wij vinden het als school belangrijk dat beide ouders op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van hun kind, ook wanneer er sprake is van een echtscheiding. Voor de meeste ouders geldt dat zij samen het ouderlijk gezag hebben. Alleen als de rechter anders heeft besloten, kan één ouder het gezag hebben. In dat laatste geval, krijgt slecht de gezaghebbende ouder de informatie met betrekking tot het kind. Als beide ouders het gezag hebben, gelden de volgende afspraken:

 • Momenteel verstrekken wij de meeste informatie digitaal. Op de website is veel informatie te vinden. Beide ouders wonen bijna nooit op hetzelfde adres en bijna alle schriftelijke informatie vanuit school, wordt  via het kind aan één van de ouders verstrekt. Wij gaan er vanuit dat de ouders goede afspraken met elkaar hebben gemaakt en elkaar op de hoogte houden van belangrijke zaken met betrekking tot hun kind.
 • Wanneer dit echt niet mogelijk is, dan horen wij dit als school graag. Wij kunnen dan met de betreffende ouder een afspraak maken dat hij/zij de schriftelijke informatie op kan komen halen. Het betreft dan uitslagen van toetsen en onderzoeken. Het portfolio kan niet in tweevoud gemaakt worden. Hiervoor zijn door het jaar heen twee dagen gepland waarin ouders na schooltijd het portfolio op school in kunnen zien. Mocht dit tot problemen leiden, dan kan er in overleg met een unitmedewerker een ander moment hiervoor worden gepland.
 • Het is voor de unitmedewerkers niet mogelijk om oudergesprekken voor één kind met beide ouders apart te voeren. Wij gaan er van uit dat beide ouders naar een gesprek komen en dat de ouders elkaar informeren over het tijdstip van dit gesprek. Gesprekken worden in principe altijd op school gevoerd. Ouders die niet met elkaar door één deur kunnen, zullen toch een uiterste inspanning moeten plegen om samen in overleg de informatie in goede banen te leiden.
GGD team van de Bolster

 

 

Het team Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Zuid volgt alle kinderen
op school in hun groei en ontwikkeling. Daarvoor hebben we vaste contactmomenten. Heeft u vragen tussendoor, dan kunt u altijd langskomen op het spreekuur van onze jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Maak hiervoor een afspraak via ons bedrijfsbureau JGZ: 088 – 144 71 11.

 

 

          De medewerkers van ons team zijn:

 

 

 

 

Anja Meijs,

Jeugdarts

(06)30713558

ameijs@ggdgelderlandzuid.nl

 

 

 

 

 

 

Conny van Grinsven

Jeugdverpleegkundige

(06) 11581748

cvangrinsven@ggdgelderlandzuid.nl

 

 

 

 

 

 


Silvia Meijer

Adviseur Gezonde School

(06) 46802086

smeijer@ggdgelderlandzuid.nl

 

 

 

 

 

 

Huisvesting units

Welke units zijn gehuisvest op de hoofdlocatie, Homberg?

De leerlingen krijgen onderwijs in een unit van 25 tot 39 leerlingen, verdeeld over de units 1 t/m 4. Er wordt naar gestreefd dat in iedere unit het onderwijs wordt verzorgd door minstens twee unitmedewerkers, vaak ondersteund door stagiaires. Deze units zijn gehuisvest op de hoofdlocatie, Homberg.

Informatie
In de agenda op de website  staat wanneer de digitale nieuwsbrief verschijnt. Hierin vindt u informatie voor ouders. Nieuws over activiteiten uit de unit van uw kind, vindt u onder het kopje units.
Interne contact persoon

Interne contactpersoon van de Bolster

                                                 

Hallo allemaal,

Ik ben Aryan Keijman en de nieuwe interne contactpersoon van de school. Omdat vast niet iedereen weet wat dat nu precies inhoudt, zal ik hieronder in het kort proberen uit te leggen wat ik als interne contactpersoon voor De Bolster doe.


Ik heb vooral als taak gekregen een luisterend oor te zijn voor alle kinderen en ouders op De Bolster als er vragen, zorgen, problemen of klachten zijn. Het is natuurlijk van belang dat je altijd eerst naar de juf of meester van de unit gaat met je vragen of zorgen.

Maar……
Soms kan dat niet, en dan kun je ook bij mij terecht. Ik help je dan door te luisteren en je te
adviseren welke stappen je kunt nemen. Ik help je op weg naar de oplossing.  Op De Bolster
vinden wij het belangrijk dat we weten wat er speelt en daar met elkaar over te kunnen praten
en tot een oplossing te komen.
Als kinderen problemen hebben van een heel persoonlijke aard en ze zien even geen oplossing?
Dan kunnen ze  ook bij mij terecht. Ook dan probeer ik om de kinderen te helpen door ze te vertellen
welke stappen ze kunnen nemen. Een geheim meedragen is namelijk altijd zwaarder dan de oplossing!
Elke school binnen de stichting Kans & Kleur heeft interne contactpersonen in de school.
Er zijn ook twee externe contactpersonen die weer voor alle scholen van de stichting werken.
Daar kan ik om raad vragen, maar daar kan ik je ook naar doorverwijzen.

Met je vragen, zorgen, geheimen en problemen ga ik zorgvuldig om.
Ik zal altijd met je overleggen of ik er over mag praten en wat ik voor je kan gaan doen.

Met vriendelijke groet,
Aryan Keijman
internecontactpersoon@kansenkleur.nl

Klachten

Hoe werkt de klachtenprocedure op de Bolster?

Waar mensen werken, worden helaas ook wel eens fouten gemaakt. Om van die fouten te leren is het goed dat daarover gepraat wordt. Als er vragen of problemen zijn, dan hopen wij dat de ouders contact opnemen met medewerkers van de school. De relatie met ouders is voor ons erg belangrijk en we willen er alles aan doen om deze verstandhouding zo optimaal mogelijk te houden. We hopen dan ook, dat de drempel van de school laag genoeg is om er overheen te stappen en de problemen bespreekbaar te maken. Wanneer een probleem te maken heeft met het gevoerde beleid van de school dan kunnen ouders terecht bij de medezeggenschapsraad van de school.

De ouders kunnen zich ook rechtstreeks wenden tot het bestuur van Kans & Kleur. Als ouders van mening zijn, dat zij met hun klacht niet terecht kunnen op school of zij vinden dat een klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunnen zij gebruik maken van de Klachtenregeling Primair Onderwijs. In het kader van deze regeling is er op school een interne contact persoon. Zij verwijst de ouders naar de juiste persoon/ of instantie voor hun klacht. Het bestuur heeft daarvoor een onafhankelijke externe contactpersoon benoemd. Deze persoon heeft geen verbinding met de scholen of het bestuur. Via school kunnen de ouders, indien nodig, rechtstreeks in contact komen met deze externe vertrouwenspersoon.

Mocht het onverhoopt zo zijn, dat ouders ook via deze weg niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunnen zij via de externe vertrouwenspersoon of rechtstreeks contact opnemen met de landelijke klachtencommissie. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om in onderling overleg met de ouders tot een goede oplossing te komen. Ook (ex) –leerlingen, personeels- en directieleden, bestuursleden en vrijwilligers kunnen gebruik maken van deze klachtenregeling.


De interne contactpersoon van de Bolster is:
Aryan Keijman. Hij is bereikbaar op het nummer 024-6454241 en per mail:

interncontactpersoon@sbodebolster.nl


De externe vertrouwenspersonen zijn: Dhr. Wilm Janssen en Mevr. Truus Palmen.

Brieven aan hen kunnen worden gestuurd naar het volgende adres: Samenwerkingsstichting Kans & Kleur
T.n.v. Dhr. W. Janssen of Mevrouw T. Palmen
Postbus 5 6600 AA Wijchen

Dhr. W. Palmen: Tel: 024-3977937 of 06-17421434 (als u het antwoordapparaat inspreekt wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld).

Mevr. T. Palmen: Tel: 06 29233401


Landelijke klachtencommissie

De protestants christelijke  landelijke klachtencommissie, GCBO

Postbus 82324 2508 EH, Den Haag.

Op de site van de GCBO www.gcbo.nl is de klachtenregeling te downloaden.

 

Op de site www.geschillencies-klachtencies.nl vindt u de klachtenprocedure van deze commissie. Ouders hebben één jaar op hun klacht te melden.

Lesmateriaal

Welk lesmateriaal wordt er op de Bolster gebruikt?

Op de Bolster wordt gewerkt met methodes en lesmaterialen die ook op een gewone basisschool gebruikt worden.

Lesmateriaal unit 1 t/m 4

 • Technisch lezen - Veilig Stap voor Stap, List, Ralf, Connect
 • Taal / Spelling - Taaljournaal, Taal in blokjes
 • Rekenen - Alles telt
 • Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip XL
 • Eigentijds onderwijs - hierbij besteden we aandacht aan wereld orientatie, techniek, sociaal emotionele vaardigheden en 21e eeuwse vaardigheden. We werken aan de hand van thema's

Naast deze methodes maken we gebruik van interactieve computerprogramma’s zoals Ambrasoft, Taaljournaal interactief, Alles telt, interactief. Deze programma’s dienen ter inoefening van lesstof.

Logopedist

Op onze school werkt een logopedist, Helmie Hoesen. In het begin van het schooljaar screent  unit 1 of zij logopedie nodig hebben. Tevens bekijkt ze welke nieuwe leerlingen uit deze groepen eerder al logopedie hadden. Op basis van deze gegevens beslist zij welke kinderen voor behandeling in aanmerking komen. Daarnaast is er een limiet aan de lengte van de behandelperiode. In het portfolio komt ook een blad van de logopedie zodat de ouders kunnen zien waar tijdens de logopedie aan gewerkt wordt met het kind. Ouders kunnen altijd een afspraak maken of eens komen kijken bij de logopedie.

Medezeggenschapsraad

Wat doet de medezeggenschapsraad van de Bolster?

De medezeggenschapsraad (MR) is op iedere school een wettelijk verplicht orgaan. Het heeft de doelstelling de inspraak van zowel ouders, voogden, verzorgers als personeel bij de besluitvorming van de directie en het bestuur te bevorderen. De MR bestaat uit een oudergeleding van drie personen en een personeelsgeleding van drie personen. De verschillende rollen binnen de MR (voorzitter, penningmeester, secretariaat) kunnen uit zowel de oudergeleding als personeelsgeleding worden gekozen.

Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht bij beleidsmatige besluiten van de school. Het betreft hier onderwerpen op het gebied van personeel, organisatie, formatie en financiën. De MR praat actief mee over deze onderwerpen en versterkt op deze manier de samenwerking tussen ouders en personeel. Daarbij wordt het belang van het kind centraal gesteld. De MR vergadert iedere zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen na aanmelding bij het secretariaat door alle ouders of personeelsleden worden bijgewoond.

De oudergeleding van de MR bestaat uit:

 • Francis van Malenstein
 • Michael Kleevens ( extra lid bij gelegenheid)

De personeelsgeleding van de MR bestaat uit:

 • Arnoud Dorenbos
 • Sasha Honing

Voor beleidszaken van de Stichting Kans en Kleur, waar onze school deel van uitmaakt, bestaat een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Aryan Keijman heeft in dit orgaan zitting namens onze school.

Medicijnbeleid

Het kan zijn dat uw kind medicijnen nodig heeft die onder schooltijd moeten worden toegediend of dat er op school medische handelingen moeten plaatsvinden. Wij hebben hiervoor op school een protocol. Ouders dienen altijd een verklaring in te vullen en te ondertekenen, voordat medewerkers tot het toedienen van medicatie of tot medische handelingen over gaan. Afspraken staan hier duidelijk in omschreven. Het protocol en het formulier krijgen alle kinderen aan het begin van het schooljaar mee naar huis.

Uitgangspunten medicijnbeleid

 • Het verantwoord omgaan met medicijnen is voor alle betrokkenen van belang;
 • De verantwoordelijkheid van medicijngebruik ligt primair bij ouders en/of verzorgers;
 • Kinderen die medicijnen gebruiken dienen een zo normaal mogelijk schoolleven te leiden;
 • Onder medicijnen worden zowel door een arts voorgeschreven geneesmiddelen als paracetamol of aspirine verstaan.

Download hier het document en formulier medicijnbeleid >>

 

Medische handelingen

Het is van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde handicap zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van een schoolkind en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Gelukkig zien steeds meer scholen in hoe belangrijk het is voor het psychosociaal welbevinden van het langdurig zieke kind om, indien mogelijk, naar school te gaan.

Download hier het document medische handelingen incl. toestemmings formulier >>

Meldcode

Wat is de meldcode?

Met ingang van 1 juli 2013 zijn scholen verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Hieronder vallen:

 • Lichamelijke mishandeling
 • Lichamelijke verwaarlozing
 • Psychische mishandeling
 • Psychische verwaarlozing
 • Seksueel misbruik
 • Getuige zijn van huiselijk geweld

De school moet dan de volgende 5 stappen nemen:

1. Medewerker(s) brengt de signalen in kaart.

2. Medewerker(s) consulteert een collega. Indien nodig vraagt school advies bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).

3. School voert een gesprek met de ouder(s).

4. School weegt alle informatie en taxeert de risico’s. De leerling wordt geregistreerd in de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Ouders ontvangen een informatiefolder over de VIR.

5. School beslist of er hulp georganiseerd moet worden of er een melding bij het AMK gedaan wordt. De school bespreekt deze melding met de ouders.

De medewerkers van SBO de Bolster en SBO de Bolster als organisatie beschikken over het certificaat Meldcode, verkregen maart 2016. Dit wordt op 16 november 2018 hernieuwd.

Mobiele telefoons

Wij begrijpen dat er leerlingen op onze school zitten, die voor de veiligheid onderweg een mobiele telefoon bij zich hebben. De afspraak is dat de telefoon, voordat de leerling de school binnengaat, uit wordt gezet.

Bij binnenkomst in de unit, worden de telefoons ingeleverd en in een doosjes bewaard in onze code kast. Als de school uit is, halen de kinderen hun telefoon weer op. De leerling heeft onder schooltijd geen telefoon nodig. Mocht er een reden zijn waarom er naar huis gebeld moet worden, dan kan de leerling gebruik maken van de telefoon op school. Wanneer een leerling een telefoon niet uit heeft staan voordat hij/zij de school binnen gaat of de telefoon niet inlevert bij binnenkomst in de unit, dan wordt deze ingenomen en bij de directeur of één van de unitleiders ingeleverd. De ouders van de leerling kunnen de telefoon dan op komen halen. Dit is een hele duidelijke afspraak waar we heel consequent mee omgaan.

Ondersteuningsplatform Tussen de Rivieren

De samenwerkingsstichting Kans & Kleur heeft in januari 2011 officieel het ondersteuningsplatform Kans & Kleur geopend met de ambitie om te realiseren dat alle kinderen in de gemeente Wijchen een dag arrangement van onderwijs en opvang kunnen krijgen in de gemeente Wijchen. In 2017 is het ondersteunings platform Wijchen samengegaan met het ondersteuningsplatform van Druten en Beuningen. Zij vormen nu samen het ondersteuningsplatform Tussen de Rivieren. Kans & Kleur wil via haar zorgbeleid zoveel mogelijk kinderen passende zorg en passend onderwijs bieden op de basisscholen. Het onderwijszorgcentrum heeft als kerntaak om de gehele stichting te versterken wat betreft passend onderwijs. Alle scholen van Kans & Kleur zullen een bijdrage leveren aan de realisering van passend onderwijs in Wijchen. Het ondersteuningsplatform ondersteunt de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders hierbij. Hiertoe biedt het ondersteuningsplatform Kans & Kleur leerkrachten professionalisering en ondersteuning gericht op ondersteuning aan basisschoolleerlingen met speciale leerbehoeften. Het ondersteuningsplatform is onderdeel van samenwerkingsverband Stromenland.

Welke functies kent het ondersteuningsplatform?

 • Het bieden van speciaal basisonderwijs op de Bolster
 • Kortdurende interventies
 • Groot overleg
 • Professionalisering
 • Kwaliteitsbewaking

Het ondersteuningsplatform Kans & Kleur is gehuisvest in hetzelfde gebouw als de Bolster:

Homberg 2994
6601 XR Wijchen
Tel: 024-6454241
Coordinator Platform tussen de rivieren: René Smits; R.smits@stromenland.nl
Coördinator leerlingen: Eline Polman; coordinatie@ozc-kansenkleur.nl

Onderwijstijd

Het is verplicht dat kinderen in 8 jaar tijd 7520 uren op school zijn. Schooljaar 2017 - 2018 hanteren we het 5 gelijke dagen model, de kinderen gaan 5 dagen 5 uur naar school. In de online schoolgids staan de vrije dagen/dagdelen aangegeven. We blijven ruim boven de minimumnorm.

SBO de Bolster schooljaar 2018-2019

     
         

Schooljaar 2018-2019

   

AFK

Homberg

         

Aantal uren per week

   

25,00

25,00

         

Aantal uren per jaar

(52x uren per week)

1300,00

1300,00

         

Bijtellen geen

       
         

Totaal op jaarbasis

   

1300,00

1300,00

         

Verplicht aantal uren

   

910,00

950,00

         

Te besteden vakantie e.d.

   

390,00

350,00

         
         

Herfstvakantie

15-10-2018

19-10-2018

25,00

25,00

Kerstvakantie

24-12-2018

4-1-2019

50,00

50,00

Voorjaarsvakantie

4-3-2019

8-4-2019

25,00

25,00

Meivakantie

22-4-2019

3-5-2019

50,00

50,00

Hemelvaart

30-5-2019

31-5-2019

10,00

10,00

         

2-e Pinksterdag

10-6-2019

 

5,00

5,00

Zomervakantie 6 weken

9-7-2018

17-8-2018

150,00

150,00

         
         

Nog te besteden uren

   

75,00

35,00

         

Vrije dagen:

       

 

       
         
   

 

   

studiedag Wijchense kermis

1 t/m 8

17-9-2019

0,00

0,00

10 roostervrije dagen

AJK

 

50,00

 

studiedag

homberg

16-11-2019

 

5,00

vrije middag voor kerstvakantie

1 t/m 8

21-12-2019

 

1,50

studiedag

homberg

7-1-2019

 

5,00

vrije mid voor voorjaarsvak

1 t/m 8

9-2-2018

1,50

1,50

studiedag

homberg

20-3-2019

 

5,00

studiedag

homberg

21-6-2019

 

5,00

om 10.00 starten

 

6-12-2018

 

1,25

vrije mid voor zomervak.

1 t/m 8

6-7-2018

 

1,50

   

 

5,00

0,00

leerlingbesprekingen vrije middag

 

6,00

4,50

Saldo:

   

12,50

4,75

         
         

Schooltijden:

       

1 t/m 8

8.45 - 12.15

12.45 - 14.15

   
Ontwikkelingsperspectief

Wat is een ontwikkelingsperspectief?

Het OPP is een overzicht van het niveau van werken, aan de hand van de verwachtingen die wij van een leerling hebben opgebouwd en naar aanleiding van alle relevante gegevens die we hebben verkregen. Hierbij is de didactische ontwikkeling in een grafiek weergegeven. Van de 4 belangrijkste vakken: technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen kunt u de ontwikkeling naar niveau bekijken.

Voor de leerlingen met een DL van >35 (dus leerlingen die vanaf groep 3 minimaal 35 maanden onderwijs hebben gehad) tot en met de leerlingen van groep 7 is er ook nog een ontwikkelingsperspectief met uitstroomprognose. Dit geeft aan welke vorm van Voortgezet Onderwijs wij verwachten of waar wij naar streven in ons werken met Uw kind Bij het portfolio krijgen de leerlingen ook de informatie over het ontwikkelingsperspectief. Het OPP zoals wij dat noemen. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt toegevoegd bij de leerlingen met een didactische leeftijd (DL) > 20 . Dit zijn leerlingen die vanaf groep 3 minimaal 20 maanden onderwijs gehad hebben en meer.

*DL = didactische leeftijd

Ouderbijdrage

Overzicht ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019


De vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar gesteld op € 22,50 per leerling.

De ouderbijdrage van het schooljaar 2017-2018 iblijft gelijk ten opzichte van schooljaar     2016- 2017. Voor de rest van het schooljaar wordt geen bijdrage meer gevraagd voor activiteiten.

De ouderbijdrage van € 22,50 per kind, kan worden overgemaakt op:

Rekeningnummer NL18 RABO 0158 6216 97 t.n.v. Ouderraad SBO de Bolster. Aan ouders de vraag om de voor- en achternaam van het kind daarbij te vermelden. Ouders kunnen de ouderbijdrage ook contact betalen bij Marianne Nieuwenhuizen van de administratie. Marianne is op maandag, dinsdag en donderdag op school, in haar kamer bij de vooringang van de school.

Daarnaast wordt er voor het schoolkamp van de schoolverlaters een bedrag van € 45,- gevraagd. Ook dit is een vrijwillige ouderbijdrage. Wanneer ouders dit bedrag niet kunnen betalen, wordt het kind tijdens het schoolkamp gewoon op school opgevangen. 

Wanneer ouders niet in staat zijn om de ouderbijdrage of vrijwillige bijdrage voor het schoolkamp in één keer te voldoen, dan is er altijd de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen.

Kinderen die later in het schooljaar op de Bolster komen, krijgen een brief met daarin het bedrag van de ouderbijdrage voor de resterende maanden van dat schooljaar. Er volgt geen teruggave van de ouderbijdrage als een activiteit niet wordt gevolgd.

Het betreft een vrijwillige ouderbijdrage. Toch willen wij benadrukken, dat wij zonder deze bijdrage niet in staat zijn de bovenstaande activiteiten te organiseren en te bekostigen. De OR heeft een postvak op de Bolster. Deze  hangt in de centrale hal aan de kant van het schoolplein. Ideeën, vergoedingsbriefjes voor de uitjes, maar ook klachten over door de OR georganiseerde activiteiten en al het andere wat je aan de OR kwijt wilt kun je daarin kwijt.

Alle ouders krijgen een formulier, waar ouders zich kunnen opgeven als unitouder. Vervolgens wordt dan op de algemene ouderavond per unit bekend gemaakt wie voor dat schooljaar de unitouders zullen zijn.

De kinderen van de Afdeling Jonge Kind sluiten aan bij de activiteiten van het Noorderlicht. Vanuit de ouderbijdrage wordt jaarlijks een bedrag overgemaakt naar de oudervereninging van de Paulusschool. Hiermee worden de kosten betaald voor de festiviteiten voor de kinderen op het Noorderlicht.

Ouderraad

Wat doet de ouderraad van de Bolster?

Het doel van Ouderraad (OR) is om de kinderen, in samenwerking met het schoolteam, een leuke tijd op De Bolster te bieden. De OR bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die in samenwerking met het team activiteiten organiseren. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Koningsdag etc.
 
De OR heeft regelmatig overleg. Iedereen is welkom om daarbij aan te sluiten, de data van deze vergaderingen staan in de agenda op de Bolstersite vermeld. Tijdens dit overleg worden allerlei actuele zaken besproken. De OR leden denken (voor u) mee over wat er gebeurt op school.
De activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd, worden uit de vrijwillige ouderbijdrage bekostigd.
 
Samenstelling ouderraad 2018-2019
Penningmeester Lydia (moeder Daniël, unit 4)
Petra (moeder Noud, unit 4)
Marloes (moeder Janna, unit 4)
Frederique (moeder Petri, unit 2)
Monique (moeder Lotte, unit 3)
Luke (leerkracht unit 2)
Saskia (leerkracht unit 4)
 
Oproep: wij zoeken per direct een nieuwe penningmeester die het stokje van Lydia wil overnemen. Deze penningmeester zal de financiën van de OR beheren en is niet verplicht om bij de OR vergaderingen aanwezig te zijn, dit mag natuurlijk wel altijd.

De ouders van de kinderen die de Afdeling Jonge Kind bezoeken zijn uitgenodigd om de ouderraadsbijeenkomsten in het Noorderlicht van de basisschool bij te wonen.

 

Ter dekking van door de ouderraad te maken kosten, stelt de directie jaarlijks een bedrag ter beschikking. Over de hoogte van dit bedrag wordt de MR om instemming gevraagd.

De penningmeester fungeert als budgethouder van de ouderraad en draagt zorg voor de financiële verantwoording richting zowel de ouderraad als de directie.

 

Overzicht vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019

 
Sinterklaasfeest € 6,50
Kerstfeest € 2.00 
Carnaval € 1.50 
Schoolverlaters € 2.00 
Mei-activiteit € 3,50
Er op uit € 4,75 
Administratiekosten € 0,75 
Lief & Leed pot € 0,50
Decoratie € 1.00


Vrijwillige ouderbijdrage  € 22,50

De Ouderraad maakt jaarlijks een bedrag over naar de oudervereniging van de Paulusschool om de festiviteiten voor de kinderen van de Afdeling Jonge Kind te bekostigen. Ouders van deze kinderen zijn welkom op de ouderraadsbijeenkomsten georganiseerd door de basisschool. Zij kunnen ook deelnemen in de werkgroepen die de vieringen organiseren voor alle kinderen die naar school gaan in het Noorderlicht.

 

Pauze tijden

Kleine pauze

10.00 - 10.15 unit 2

10.15 - 10.30 unit 1

10.30 - 10.45 unit 3

10.45 - 11.00 unit 4

 

Grote pauze

11.45 - 12.05 unit 2

12.05 - 12.25 unit 1

12.25 - 12.45 unit 3

12.45 - 13.05 unit 4

Pesten

Hoe gaat wij op de Bolster om met pestgedrag?

Er is sprake van pesten wanneer er geregeld vervelend gedrag gericht wordt op steeds dezelfde persoon. Op school en in de units zijn we hier erg alert op. Toch kan het gebeuren dat er sprake is van pestgedrag. Wij staan voor een veilige omgeving en besteden hier in iedere unit aandacht aan. In deze omgeving scheppen wij ruimte en een veilige sfeer voor kinderen om met hun zorgen naar een unitmedewerker te gaan. Zorg voor- en respect voor elkaar is een centraal thema. Naast samenwerking is ook duidelijkheid een voorwaarde om pesterijen te voorkomen. Het voorbeeld van de unitmedewerkers (en thuis de ouders) is van groot belang. Er wordt minder gepest in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost, maar worden uitgesproken. Pestgedrag wordt door alle betrokkenen op de Bolster niet geaccepteerd en er zullen direct stappen ondernomen worden. Er is een pestprotocol op school aanwezig.

Portfolio van het kind

Het portfolio is een map, waar belangrijke werkbladen, methode toetsen en kopieën van bladen uit werkboekjes verzameld zijn. In het portfolio wordt de verwerking van de lesstof, waaruit de ontwikkeling van de leerling blijkt, bewaard. De leerlingen bepaalt mede, wat er uiteindelijk in het portfolio komt zodat hij of zij dit met een trots gevoel kan laten zien. Het portfolio, voorzien van een mentorverslag en een reflectie verslag van het kind, gaat twee keer per jaar mee naar huis.Daarnaast bieden wij de ouders 2 keer gelegenheid om tussendoor het portfolio te komen bekijken. Deze data zijn in de agenda te vinden. 

Privacy beleid

Privacybeleid

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet van toepassing, ‘de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) genoemd. Doel van deze wet is de privacy van iedereen zoveel mogelijk te beschermen en zorgvuldig om te gaan met ieders persoonsgegevens. Iets wat ook wij erg belangrijk vinden.

Hoe wij invulling geven aan de privacywet is beschreven in ons privacybeleid. Hierin kunt u lezen hoe we op school omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders / verzorgers en met welk doel. Ook wordt vermeld wat de rechten zijn van ouders / verzorgers en leerlingen.

Om goed onderwijs te kunnen geven en de leerlingen goed te kunnen begeleiden worden er gegevens van leerlingen en hun ouders/ verzorgers verzameld en vastgelegd. Deze gegevens noemen we persoonsgegevens.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor de organisatie van het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt gebruik van een beveiligd digitaal leerlingvolgsysteem en digitaal leermateriaal. De leveranciers hiervan ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in bewerkersovereenkomsten.

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Gebruik van foto’s en video’s op school:

Bij inschrijving van uw kind op De Bolster en vervolgens bij de start van ieder schooljaar wordt schriftelijk uw toestemming gevraagd voor het gebruik van foto’s en video’s van uw kind.

Natuurlijk gaan we hier zorgvuldig mee om. We plaatsen geen foto’s waardoor kinderen schade kunnen ondervinden. Ook plaatsen we bij foto’s en video’s geen namen van kinderen. We plaatsen sowieso geen foto’s op sociale media zoals Facebook en Twitter. De reden is dat we geen controle te hebben over wat er met de foto’s gebeurt.

Wanneer u als ouder foto’s wilt maken op school heeft u hiervoor toestemming nodig van de directeur. De directeur is immers verantwoordelijk voor het privacy beleid.Ook dan geldt dat deze foto’s niet op sociale media worden geplaatst.

Gebruik van persoonsgegevens van uw kind voor het meegeven van leerlingenlijsten aan klasgenoten van de unit:

Veel kinderen van de Bolster, locatie Homberg, wonen niet bij elkaar in de buurt. Ouders /verzorgers kunnen elkaar daardoor niet makkelijk benaderen, bijvoorbeeld om kinderen met elkaar te laten spelen.

Het bij elkaar kunnen spelen na schooltijd vinden wij erg belangrijk. Dat is de reden waarom wij ervoor kiezen de leerlingenlijsten mee te geven.

Het vermelden van de persoonsgegevens van uw kind op de leerlingenlijsten en het verspreiden daarvan onder de andere ouders/ verzorgers van de unit, gebeurt echter alleen wanneer u daar toestemming voor geeft. 

Bij inschrijving wordt hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd.  Bij de start van ieder schooljaar wordt opnieuw toestemming gevraagd. Wanneer ouders/ verzorgers  daar niet op reageren blijft de oorspronkelijke toestemming gehandhaafd.

Het is mogelijk op ieder moment deze toestemming weer ongedaan te maken.

Ons privacybeleid is met instemming van de (G)MR vastgelegd. Dit document staat op onze website. Natuurlijk kunt u ook voor vragen terecht bij de directeur.

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Beleid medische handelingen.

Het is van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde handicap zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van een schoolkind en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Gelukkig zien steeds meer scholen in hoe belangrijk het is voor het psychosociaal welbevinden van het langdurig zieke kind om, indien mogelijk, naar school te gaan.

 Medische handelingen

In hoog uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en leraren vragen handelingen te verrichten die vallen onder medisch handelen. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje.

In zijn algemeenheid worden deze handelingen door de Thuiszorg of de ouders zelf op

school verricht. In zeer uitzonderlijke situaties, vooral als er sprake is van een situatie die al langer bestaat, wordt door de ouders wel eens een beroep op de schoolleiding en de leraren gedaan.

Schoolbesturen moeten zich, wanneer wordt overgegaan tot het uitvoeren van een medische handeling door een leraar, wel realiseren dat zij daarmee bepaalde verantwoordelijkheden op zich nemen. Dit hoeft niet onoverkomelijk te zijn, maar het is goed zich te realiseren wat hiervan de consequenties kunnen zijn.

Het zal duidelijk zijn dat de ouders voor dergelijke ingrijpende handelingen hun toestemming moeten geven. Zonder toestemming van de ouders kan een schoolleiding of leraar al helemaal niets doen.

Gezien de ingrijpendheid van de handelingen moet een schoolleiding een schriftelijke toestemming van de ouders vragen.

 

Wettelijke regels

Voor de hierboven genoemde medische handelingen heeft de wetgever een aparte regeling

gemaakt.

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt wie wat mag doen in de gezondheidszorg. De wet BIG is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en geldt als zodanig niet voor onderwijzend personeel. Dat neemt niet weg dat in deze wet een aantal waarborgen worden gegeven voor een goede uitoefening van de beroepspraktijk aan de hand waarvan ook een aantal regels te geven zijn voor schoolbesturen en leraren als het gaat om in de wet BIG genoemde medische handelingen.

Bepaalde medische handelingen - de zogenaamde voorbehouden handelingen - mogen alleen worden verricht door artsen. Anderen dan artsen mogen medische handelingen alleen verrichten in opdracht van een arts. De betreffende arts moet zich er dan van vergewissen dat degene die niet bevoegd is, wel de bekwaamheid bezit om die handelingen te verrichten.

 

Aansprakelijkheid

Vorenstaande is ook van toepassing wanneer een leraar bij een leerling een medische handeling verricht.

Technisch gezien vallen leraren niet onder de wet BIG. Deze geldt alleen voor medische- en paramedische beroepen, zie pag. 8. Soms worden leraren betrokken bij de zorg rond een ziek kind en worden daarmee partners in de zorg. In zo’n geval kan het voorkomen dat leraren gevraagd wordt om een medische handeling bij een kind uit te voeren. Deze, niet alledaagse, positie van de leraar moet hierbij serieus genomen worden. Daarom moet een leraar een gedegen instructie krijgen hoe hij de handeling moet uitvoeren. Het naar tevredenheid uitvoeren van deze handeling wordt schriftelijk vastgelegd in een bekwaamheidsverklaring. Zodoende wordt een zo optimaal mogelijke zekerheid aan kind, ouders, leraar en schoolleiding gewaarborgd.

Ook voor de verzekeraar van de school zal duidelijk zijn dat er zo zorgvuldig mogelijk is gehandeld. Dit betekent dat een leraar in opdracht van een arts moet handelen die hem bekwaam heeft verklaard voor het uitvoeren van die medische handeling.

Binnen organisaties in de gezondheidszorg is het gebruikelijk dat een arts, of een door hem

aangewezen en geïnstrueerde vertegenwoordiger, een bekwaamheidsverklaring afgeeft met het oog op eventuele aansprakelijkheden.

Heeft een leraar geen bekwaamheidsverklaring dan kan hij bij onoordeelkundig handelen

aangesproken worden voor de aangerichte schade. Het schoolbestuur is echter weer

verantwoordelijk voor datgene wat de leraar doet. Kan een schoolbestuur een

bekwaamheidsverklaring van een arts overleggen, dan kan niet bij voorbaat worden aangenomen dat de schoolleiding onzorgvuldig heeft gehandeld.

Een schoolbestuur dat niet kan bewijzen dat een leraar voor een bepaalde handeling bekwaam is, raden wij aan de medische handelingen niet te laten uitvoeren. Een leraar die wel een bekwaamheidsverklaring heeft, maar zich niet bekwaam acht - bijvoorbeeld omdat hij deze handeling al een hele tijd niet heeft verricht- zal deze handeling eveneens niet mogen uitvoeren. Een leraar die onbekwaam en/of zonder opdracht van een arts deze handelingen verricht is niet alleen civielrechtelijk aansprakelijk (betalen van schadevergoeding), maar ook strafrechtelijk (mishandeling). Het schoolbestuur kan op zijn beurt als werkgever eveneens civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.

Om zeker te zijn dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is, is het raadzaam om, voordat er wordt overgegaan tot medisch handelen, contact op te nemen met de verzekeraar van de school.

Het kan zijn dat bij de beroepsaansprakelijkheid de risico’s die zijn verbonden aan deze medische handelingen niet zijn meeverzekerd. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, omdat wanneer de verzekeraar van een en ander op de hoogte wordt gesteld hij deze risico’s kan meeverzekeren, eventueel tegen een hogere premie en onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld een bekwaamheidsverklaring).

 

Mocht zich onverhoopt ten gevolge van een medische handeling een calamiteit voordoen stel u dan direct in verbinding met de huisarts en/of specialist van het kind. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112. Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens van het kind bij de hand heeft, zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en specialist van het kind. Geef verder door naar aanleiding van welke handeling de calamiteit zich heeft voorgedaan en welke verschijnselen bij het kind waarneembaar zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publieke verantwoording
Jaarlijks stelt de directie een jaarverslag op waarin de opbrengsten van het onderwijs worden verantwoord. Deze wordt verstrekt aan de MR, de inspectie en het stichtingsbestuur. Deze kunt u als ouder vinden op de website van de school.
Roken
Onze school en de speelplaats zijn rookvrij, dus er mag nergens gerookt worden. Als we met kinderen erop uit gaan dan willen we ook niet dat er in het zicht van de kinderen gerookt wordt. Als ouders of medewerkers willen roken, dan graag op een plaats waar de kinderen dit niet kunnen zien.
Schoolondersteuningsprofiel

Wanneer er voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften  geen passende plaats is op één van de basisscholen van Kans & Kleur, dan vraagt de basisschool een toelaatbaarheidsverklaring aan. De toelaatbaarheidscommissie onderzoekt het dossier van de leerling en bepaalt of het speciaal basisonderwijs een passende plaats kan bieden.

SBO de Bolster biedt onderwijs aan leerlingen met speciale ondewijsbehoeften. Tevens bieden wij een passende plaats voor een deel van de leerlingen die voorheen naar het ZML-onderwijs gingen en dat zelfde geldt voor de leerlingen met speciale onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag. 

SBO de Bolster kan alle kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs passend onderwijs bieden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooltijden

Schooltijden locatie SBO Homberg

 

Schooltijden      

Maandag         8.45 uur – 14.15 uur

Dinsdag           8.45 uur – 14.15 uur

Woensdag       8.45 uur – 14.15 uur

Donderdag      8.45 uur – 14.15 uur

Vrijdag             8.45 uur – 14.15 uur

   

Stagiaires

Op de school worden veel stagiaires geplaatst vanuit de opleidingen MBO Sociaal – Pedagogisch Werk, MBO Jeugdzorg, HBO PABO, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, MBO CIOS, HBO ALO en de universiteit. Deze stages lopen meestal een heel schooljaar.

Structuur en regelmaat

Belangrijk bij ons op de Bolster is de structuur en regelmaat. We werken we met een duidelijke dagindeling, dit geeft de kinderen houvast. In zowel de school als in de units hebben we duidelijke afspraken met elkaar. Deze afspraken zorgen ervoor dat iedereen weet wat er van hem of haar gevraagd wordt. De kinderen krijgen in principe de vakken in hun eigen unit aangeboden. In de middagen vinden er in het onderbouw- en bovenbouwteam meer gezamenlijk activiteiten plaats.

De gymlessen en het buitenspel worden per unit aangeboden. Tijdens het buitenspel is er sprake van begeleid spelen. De kinderen kiezen uit de aangeboden activiteiten, die vervolgens buiten door een unitmedewerkers begeleid worden.

Binnen de units werken we volgens een vast rooster. Bij het dagopening, wordt dit met de leerlingen doorgesproken zodat de kinderen weten hoe de dag eruit gaat zien. Gedurende de dag geven de unitmedewerkers instructie aan groepen, die op niveau en onderwijsbehoeften zijn ingedeeld. De kinderen hebben een vaste plaats in de unit, hebben een eigen laatje waar ze hun werkboeken en overig materiaal in kunnen bewaren.

Studiedagen en vrije middagen Homberg

Studiedagen en vrije middagen Homberg

Zie de agenda!

Taxi vervoer

Taxi vervoer

De taxi van de gemeente Cuijk en Grave kunnen het vervoer op halve schooldagen niet verzorgen. Ouders zijn op deze dagen zelf verantwoordelijk voor ophalen van hun kind. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen de kinderen in een andere unit worden opgevangen. Wanneer dit nodig is, dienen de ouders dit tijdig door te geven aan de unitmedewerkers.

De taxi parkeert vlakbij de school. Wanneer het kind niet zelfstandig naar de unit kan lopen komt een medewerker het kind ophalen. We vinden het fijn als ouders dit met de medewerkers overleggen. Na schooltijd worden de kinderen naar de taxi gebracht door een unitmedewerker.

Time out, schorsing en verwijdering

Soms lukt het een kind niet om zich aan de afspraken /regels van de school te houden. Als een kind in dit geval agressief gedrag laat zien, gericht op medeleerlingen, medewerkers of andere volwassenen, wordt er direct ingegrepen. Ook wanneer een kind wegloopt van school en zich daarin niet laat corrigeren en bij herhaaldelijk storend gedrag in de unit volgen er stappen.

In zo’n geval kan een kind een time out krijgen. Ouders worden hiervan direct op de hoogte gesteld. De eerste stap is dat ouders wordt geinformeerd over het time out protocol. Bij een volgend incident treedt het protocol dan in werking. Het kind mag dan een dag niet op school komen en krijgt werk mee voor thuis. Als een kind drie keer een time out heeft gekregen door herhaling van het gedrag, dan volgt een schorsing. De inspectie, het bestuur van de stichting en de leerplicht ambtenaar worden hiervan op de hoogte gesteld. Het volledige beleid met alle te nemen stappen, kan op school worden ingezien.

Toelaatbaarheidsverklaring en arrangementen

Voor een plaatsing bij SBO de Bolster of voor het speciaal onderwijs in o.a. Nijmegen, Beuningen en Druten, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze kan worden afgegeven door de commissie toelaatbaarheid van het ondersteuningsplatform binnen het onderwijszorgcentrum. Arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen worden, na overleg met ouders, door de intern begeleider aangevraagd bij het ondersteuningsplatform.


Contactgegevens: 
Ondersteuningsplatform Kans & Kleur
Coordinator Platform Tussen de rivieren: René Smits
Homberg 2994 6601 XR Wijchen
Tel: 024-6454241
Mail: r.smits@stromenland.nl 

Uitstroomgegevens

Uitstroom in aantallen leerlingen

Schooljaar

 

 

 

 

VSO

PRO

VMBO B

VMBO B/K

VMBO K

VMBO K/T

VMBO T

VMBO T/H

HAVO

HAVO/VWO

VWO

Totaal

2010-2011

 

6

15

5

2

 

3

 

 

 

 

31

LWOO 2010-2011

 

 

15

5

1

 

1

 

 

 

 

22

2011-2012

 

11

6

10

 

 

3

 

 

 

 

30

LWOO 2011-2012

 

 

6

9

 

 

1

 

 

 

 

16

2012-2013

 

10

10

2

1

2

 

 

 

 

 

25

LWOO 2012-2013

 

 

10

1

 

1

 

 

 

 

 

12

2013-2014

 

7

8

2

 

 

2

 

 

 

 

19

LWOO 2013-2014

 

 

8

 

 

 

1

 

 

 

 

9

2014-2015

 

4

18

1

3

1

 

 

1

 

 

28

LWOO 2014-2015

 

 

18

1

1

 

 

 

 

 

 

20

 

Uitstroom in percentages

Schooljaar

 

 

 

 

 

VSO

PRO

VMBO B

VMBO B/K

VMBO K

VMBO K/T

VMBO T

VMBO T/H

HAVO

HAVO/VWO

VWO

Gemiddeld IQ

2010-2011

 

19

48

16

6

 

10

 

 

 

 

80,2

2011-2012

 

37

20

33

 

 

10

 

 

 

 

80,3

2012-2013

 

40

40

8

4

8

 

 

 

 

 

80,9

2013-2014

 

37

42

11

 

 

11

 

 

 

 

79,1

2014-2015

 

14

64

4

11

4

 

 

4

 

 

84,7

Unitmedewerkers
Leerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten vormen samen een unit team. Per dagdeel zijn er minimaal twee medewerkers aanwezig om de lessen te verzorgen. Iedere unitmedewerker is mentor van een aantal kinderen. Hij of zij is hoofdverantwoordelijk voor de zorg van die leerlingen. Deze mentor is voor ouders het eerste aanspreekpunt, als het om specifieke zaken van het kind gaat. Voor andere zaken kunnen ouders natuurlijk ook bij de andere unitmedewerkers terecht.
Unitmedewerkers Kind & Zorg

De intern begeleiders, de orthopedagoog, de logopedist en de maatschappelijk werker vormen samen het team dat de medewerkers op pedagogisch en didactisch gebied ondersteunt.

Intern begeleiders: Eline Polman en Sarah Gieselaar
Orthopedagoog: Wil van Gastel
Logopedist: Helmie Hoesen
School maatschappelijk werker: Nancy Schouten
ICT-er: Martien Koppens
Administratie: Marianne Nieuwenhuizen

Unitonderwijs

Op de Bolster werken de kinderen en de medewerkers samen in units. Een unit is een groep kinderen van verschillende leeftijden en niveaus bij elkaar. Met de keuze voor het werken in units willen we tegemoet komen aan onze sterke wens om te gaan met verschillen tussen kinderen. Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet “vangen” in één groep. Het ene kind is al ergens halverwege groep 2 toe aan lezen, terwijl een ander kind hier pas in groep 3 klaar voor is. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften, vraagt om flexibele groeperingvormen. Dit is slechts één van de vele voordelen voor het kiezen van het werken in units.

 

Unitouders
 
Ieder schooljaar zijn de units van de Bolster op zoek naar 2 unitouders!

Wat is een unitouder?

Een unitouder is het eerste aanspreekpunt op het moment dat de leerkrachten ouderhulp nodig hebben.

 

Wat kunnen unitouders regelen?

 • Zij beheren de emailadressen van alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de unit.
 • Zij regelen vervoer bij uitstapjes.
 • Zij regelen ouderhulp bij verschillende activiteiten (denk daarbij bijvoorbeeld aan: voorleesouders, hulp bij een sportdag, hulp bij koken, ouders die meegaan naar de boerderij in groep 7, ouders die in het kraampje willen staan tijdens de vierdaagse, enz.)

 

Waarom unitouder worden?

 • Sommige activiteiten kunnen wij de leerlingen alleen bieden, omdat er ouders zijn die willen helpen. Als unitouder zorgt u er samen met het team voor dat alles zo goed mogelijk voor onze leerlingen geregeld wordt.
 • U heeft regelmatig contact met leerkrachten en andere ouders, waardoor je elkaar beter leert kennen. U staat er niet alleen voor!
 • U mag als unitouder aanwezig zijn bij bepaalde vieringen en activiteiten.

 

Als u interesse heeft in de rol van unitouder, dan kunt u zich opgeven door:

 

Wij hopen op enthousiaste ouders!

 

Vakantierooster 2018-2019

Vakanties

Herfstvakantie                    15-10-2018    19-10-2018

Kerstvakantie                      24-12-2018    04-01-2019

Voorjaarsvakantie               04-03-2019    08-03-2019

2e paasdag                         22-04-2019   

April/meivakantie                22-04-2019    03-05-2019

Hemelvaart                         30-05-2019    31-05-2019

2e pinksterdag                    10-06-2019

Zomervakantie                    08-07-2019    16-08-2019

 

Veiligheid

De Bolster beschikt over een calamiteitenplan en veiligheidsplan. Er wordt 2 keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden.

De Afdeling Jonge Kind volgt het veiligheidsprotocol op get Noorderlicht en heeft daar 2 keer per jaar een ontruimingsoefening.

Verjaardagen
Alle kinderen mogen hun verjaardag op school vieren. De kinderen vieren hun verjaardag met de unitmedewerkers en de kinderen van de eigen unit. De kinderen mogen trakteren, graag iets kleins en het liefst gezond. Fijn is het als het bij de unitmedewerkers van te voren bekend is, wanneer het kind zijn of haar verjaardag viert.
Verlofaanvragen

Een schooljaar kent 12 weken vakantie. Dit geeft ruime gelegenheid om er eens lekker tussenuit te gaan. Soms is het door werk alleen mogelijk om buiten de schoolvakantie weg te gaan met het gezin. Hiervoor moet een werkgeversverklaring overlegd worden, waaruit blijkt dat er op geen andere moment vakantie genomen kan worden. Bij bijzondere omstandigheden, zoals een huwelijksfeest, uitvaart of specifieke religieuze feesten, kan er verlof worden aangevraagd. Voor deze aanvragen zijn formulieren te verkrijgen via Marianne of de unitmedewerkers. Vanaf 5 jaar zijn alle kinderen leerplichtig. Dit betekent dat zij vanaf die leeftijd naar school moeten gaan. Dit betekent dat er tot die tijd geen verlof aangevraagd hoeft te worden. Voor verlof aansluitend aan de zomervakantie mag geen toestemming worden gegeven. Bij ongeoorloofde afwezigheid zijn wij wettelijk verplicht dit actief te melden aan de leerplichtambtenaar.


De leerplichtambtenaar van Wijchen is Marieke Bakker en Wil Fest. Hij is te bereiken op onderstaand adres en telefoonnummer.
Bezoekadres Kasteellaan 22-24
6602 DE Wijchen
Tel: 024-7517111
Mail: gemeente@wijchen.nl

Download hier het formulier verlofaanvraag >>

Vervoer door ouders

Wat vindt de Bolster belangrijk bij het vervoer door ouders?

Voor het vervoer van kinderen in de auto, is er sprake van de volgende regelgeving. Er is verschil tussen het vervoer van eigen kinderen en kinderen van een ander. Voor eigen kinderen geldt:

 • Kinderen kleiner dan 1,35 m moeten zitten in een autostoel of op verhoger.
 • Kinderen groter van 1,35 m en volwassenen gebruiken een autogordel. Als er geen gordels op de achterbank zitten, dan mogen er geen kinderen vervoerd worden.

Algemene regels:

 • Bij incidenteel vervoer over beperkte afstand, bijvoorbeeld bij een ‘erop uitje’ mogen op de achterbank kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen) volstaan met het gebruik van de autogordel. Het is verboden om het schuin lopende deel van de gordel onder de arm of achter het lichaam langs te leiden.
 • Uw auto is veilig, u heeft een rijbewijs en heeft een WA verzekering afgesloten. Een inzittende verzekering is een goede aanvulling, maar dit is niet verplicht.
 • Roken is niet toegestaan in het bijzijn van de kinderen.
 • Het maken van beeldmateriaal tijdens een uitje is niet toegestaan.
Vervolgonderwijs

Onze leerlingen gaan na groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Dit kan in Wijchen maar ook in een andere plaats zijn. Gemiddeld stroomt 40% van onze leerlingen uit naar het praktijkonderwijs en 60% naar het VMBO. Het grootste deel van de leerlingen dat naar het VMBO gaat, volgt op verschillende niveaus binnen het VMBO, leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).

De kinderen van de Afdeling Jonge Kind stromen uit naar de meeste passende vorm onderwijs. Dit kan een basisschool, speciaal basisonderwijs of een vorm van speciaal onderwijs zijn.

Verwijsindex

Onze organisatie is vanaf januari 2010 aangesloten bij de Verwijsindex Regio Nijmegen. De verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld zorgcoördinatoren in het onderwijs, begeleiders en hulpverleners) een signaal af kunnen geven wanneer zij zich zorgen maken over een kind of jongere onder hun hoede. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen professionals elkaar makkelijker en sneller vinden en zo beter de hulpverlening aan jeugdigen evenals de samenwerking op elkaar afstemmen. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een signaal in de Verwijsindex. Bijvoorbeeld omdat de professional zich zorgen maakt over de woonomstandigheden, geldproblemen, drugsgebruik, depressiviteit, problemen in het gezin, gedragsproblemen, criminaliteit of pesten.

In de Verwijsindex wordt alleen vermeld om wie het gaat: Naam, adresgegevens, geslacht en geboortedatum. De reden waarom de professional zich zorgen maakt, wordt niet vermeld. Ouders van kinderen tussen de 0 en 16 jaar worden persoonlijk op de hoogte gesteld als een signaal over hun kind wordt afgegeven in de Verwijsindex en wat de reden daarvoor is. Jongeren van 16 jaar en ouder worden zelf geïnformeerd. In het systeem worden signalen over kinderen en jongeren tussen de 0 en 23 jaar uit de gemeenten Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten, West Maas en Waal, Heumen, Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn gedurende maximaal twee jaar opgeslagen. Meer weten? Lees de informatiefolder voor ouders of voor jongeren of bezoek de website www.verwijsindexgelderland.nl.

Volgen van de ontwikkeling

Aan de hand van de handelingsaanzet wordt een leerling drie keer per jaar besproken in een leerlingbespreking. Het doel van de bespreking is om ieder kind te volgen in zijn ontwikkeling en een unitplan en/of handelingsplan vast te stellen voor een groep kinderen of voor een individueel kind. Het ontwikkelingsperspectief wordt besproken en zo nodig bijgesteld. In iedere volgende bespreking wordt het proces van de uitvoering van het unitplan en/of handelingsplan bewaakt. Behandelpunten hebben betrekking op alle leer-en ontwikkelingsgebieden die op school aandacht krijgen. In de plannen worden doelen vastgesteld, veranderd en bijgesteld. Ook wordt de werkwijze kritisch onder de loep genomen en geëvalueerd. De leerlingen worden gevolgd door middel van toetsen, observaties en onderzoek. Alle informatie wordt schriftelijk vastgelegd in het digitale leerlingendossier en vormt de basis voor de leerlingbespreking. Aan een leerlingbespreking wordt deelgenomen door de intern begeleider, de orthopedagoog en de unitmedewerkers. Op verzoek kunnen medewerkers uit andere disciplines deelnemen aan ( een onderdeel van)de bespreking.

Ziekmelden, afwezigheid melden

Als een kind ziek of afwezig is, vragen wij de ouders dit telefonisch door te geven voor 8.45 uur. Als het kind niet op school is en wij hebben niets vernomen van de ouders, dan bellen we naar huis. Het is voor ouders en school een veilig idee dat we van elkaar weten waar het kind is. Wanneer de afwezigheid van een kind al eerder bekend is, bijvoorbeeld als het gaat om een tandartsbezoek, dan kunnen ouders ook een briefje voor de unitmedewerker meegeven of dit via de mail laten weten. De school houdt de afwezigheid van de kinderen bij. Bij frequente afwezigheid zal de school dit bespreekbaar maken met de ouders van het betreffende kind.