Leerlingenzorg

Volgen van de ontwikkeling

Aan de hand van de handelingsaanzet wordt een leerling drie keer per jaar besproken in een leerlingbespreking. Het doel van de bespreking is om ieder kind te volgen in zijn ontwikkeling en een unitplan en/of handelingsplan vast te stellen voor een groep kinderen of voor een individueel kind. Het ontwikkelingsperspectief wordt besproken en zo nodig bijgesteld. In iedere volgende bespreking wordt het proces van de uitvoering van het unitplan en/of handelingsplan bewaakt. Behandelpunten hebben betrekking op alle leer-en ontwikkelingsgebieden die op school aandacht krijgen. In de plannen worden doelen vastgesteld, veranderd en bijgesteld. Ook wordt de werkwijze kritisch onder de loep genomen en geƫvalueerd. De leerlingen worden gevolgd door middel van toetsen, observaties en onderzoek. Alle informatie wordt schriftelijk vastgelegd in het digitale leerlingendossier en vormt de basis voor de leerlingbespreking. Aan een leerlingbespreking wordt deelgenomen door de intern begeleider, de orthopedagoog en de unitmedewerkers. Op verzoek kunnen medewerkers uit andere disciplines deelnemen aan ( een onderdeel van)de bespreking.

Van de Bolster naar een andere school

Jaarlijks stellen we ons de vraag of de leerling nog steeds op de juiste plek zit. Is er nog voldoende perspectief voor het ontwikkelingsprofiel van de leerling. Is een terugplaatsing naar de basisschool realiseerbaar? Is een vorm van speciaal onderwijs aan te bevelen? Op het moment dat we denken dat de leerling beter af is met een andere onderwijsvorm, melden we dat n.a.v. een leerlingbespreking aan de ouders. In dat geval begeleidt de intern begeleider het traject, tot de overplaatsing heeft plaatsgevonden.