Passend onderwijs

Wat betekent de wet Passend onderwijs?

De nieuwe wetgeving over Passend onderwijs is vanaf augustus 2014 van kracht. Binnen alle scholen van Kans & Kleur zijn wij al een aantal jaren aan het werk om passend onderwijs te bieden. De leerkrachten kijken welke onderwijsbehoeften de leerlingen hebben en maken een groepsplan om hier zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. De intern begeleider bespreekt met de leerkracht het unitplan en welke ondersteuning nodig is om zo goed mogelijk vorm te geven aan het onderwijs in de groep. Soms is er deskundigheid van buiten de school nodig om te adviseren of om de ondersteuning te bieden aan een leerling, een groep of de leerkracht.

Afgelopen jaren waren er ook kinderen met een “rugzak’ van cluster 3 of 4 (leerlinggebonden financiering), hiermee kreeg de school extra geld om ondersteuning te verzorgen voor deze leerling. Dit systeem vervalt met de ingang van de nieuwe wet. Alle scholen krijgen in het schooljaar ’14 – ’15 een aantal uren ondersteuning van een deskundige. Dit aantal is gebaseerd op het leerlingenaantal van de school en het aantal kinderen dat vorig schooljaar een rugzak had. De school bekijkt zelf in overleg met de ouders welke ondersteuning er nodig is en welke deskundigheid hiervoor wenselijk is. Dit overlegt de intern begeleider met het ondersteuningsplatform van Wijchen.

Naast de basisondersteuning die een school biedt en de lichte ondersteuning van de deskundige vanuit het ondersteuningsplatform is er een aantal vaste arrangementen georganiseerd vanuit het onderwijszorgcentrum. Deze arrangementen zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Er is de plusklas voor hoogbegaafden van groep 7 en 8, een taalarrangement voor kleuters met een taalachterstand en individuele ondersteuning voor kinderen die nog geen jaar in Nederland wonen. Voor deze arrangementen gelden specifieke criteria die in een beleid zijn vastgelegd. Daarnaast zijn er vanuit de NIM trainingen voor sociale vaardigheid en faalangstreductie.

Wat betekend de wet passend onderwijs voor de Bolster?

Binnen het speciaal basisonderwijs de Bolster wordt extra ondersteuning geboden voor kinderen die dit nodig hebben vanwege hun leerontwikkeling, gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en/of de motorische ontwikkeling. Er is ook specifieke deskundigheid vanuit het speciaal onderwijs cluster 3 voor kinderen voor wie dit wenselijk is. Verder zijn er enkele crisisplaatsen als een kind acuut vastgelopen is in het basisonderwijs en observatieplaatsen voor de kinderen waarbij de ondersteuningsvragen nog niet helder zijn.