Ouders

Waarom vindt de Bolster contact tussen ouders en school belangrijk?

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Dit betekent dat de school ervan uit moet kunnen gaan, dat de ouders zich betrokken voelen bij het wel en wee van hun kind. Zeker in een situatie waarbij er sprake is van complexe problematiek, is een goede onderlinge afstemming en goede samenwerking van groot belang.

Als ouders voor schooltijd een unitmedewerker willen spreken dan kunnen zij bellen tussen 8.00 uur en 8.10 uur. Daarna begint voor alle unitmedewerkers de voorbespreking en aansluitend komen de kinderen binnen. Na schooltijd kunnen ouders altijd bellen of binnenlopen, bij voorkeur tussen 14.15 uur en 14.30 uur. Telefonisch kan er altijd een afspraak met een unitmedewerker of een andere medewerker van de school gemaakt worden via de administratie.

Welke vaste contactmomenten met ouders zijn er?

Er zijn op de Bolster verschillende manieren om de contacten tussen school en ouders te onderhouden:

Algemene informatieavond
Op de algemene ouderavond worden ouders geïnformeerd over een algemeen thema en daarna wordt er per unit informatie gegeven over het programma van het huidige schooljaar in de unit.

Open avond
De open avond is bestemd voor kinderen die al op de Bolster naar school gaan of dat in de toekomst wellicht gaan doen, om samen met ouders, verzorgers, familie, vrienden en andere belangstellenden de school te bekijken of te laten zien. Op de open avond is gekoppeld aan de afsluiting van een thema.

Oudergesprekken Afdeling Jonge Kind
De ontwikkeling en trajecten van het kind worden besproken in gesprekken met ouders. Afhankelijk van het verloop van een traject worden samen met ouders gesprekken ingepland.

Dit wijkt af van de periode waarin de units van de hoofdlocatie de oudergesprekken voeren.

Individuele oudergesprekken voor unit 1-2-3-4
De ouders worden drie keer per jaar uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de mentor van hun kind en een andere unitmedewerker. Indien gewenst kunnen er ook gesprekken gepland worden met andere medewerkers zoals de logopedist, intern begeleider of de orthopedagoog.

Informatieavond voor de schoolverlaters naar het VO
Dit in verband met de overstap naar het voortgezet onderwijs. In de maand oktober wordt er een informatieavond gehouden voor de ouders van de ( mogelijke) schoolverlaters. De bedoeling van die informatieavond is, dat de ouders informatie krijgen over het verloop van het schoolverlaterstraject, de scholen van het voortgezet onderwijs en de aanmeldingsprocedure.

Adviesgesprekken schoolverlaters
In de maanden november en december worden bij de schoolverlaters toetsen voor het vervolgonderwijs afgenomen. Naar aanleiding hiervan krijgen de ouders in januari advies over de mogelijkheden van hun kind met betrekking tot het voortgezet onderwijs.

Wij informeren alle ouder(s) verzorger(s) via de mail. Brieven ontvangen de ouders niet meer op papier maar digitaal. Nieuws en aankondiging van activiteiten staan ook op onze website evenals de jaarkalender.

Om als ouder goed op de hoogte te blijven van zaken die op school spelen is het belangrijk dat uw goede mailadres bekend is op school. U kunt veranderingen doorgeven aan Marianne Nieuwenhuizen. De informatie diie het kopje nieuws op de website wordt gegeven, heeft betrekking op zaken vanuit school die de aandacht van de ouders verdienen: het kan gaan om herinneringen aan afspraken, activiteiten die op school plaatsvinden, andere zaken met betrekking tot de school en organisatie, korte verslagen over gebeurtenissen in de units maar ook informatie van buiten de school.

De website
Op de website van de school, www.sbodebolster.nl vindt u agenda, algemene informatie over de school.

Ouderinloop
Op verschillende momenten zijn ouders gedurende het schooljaar welkom om deel te nemen aan een activiteit in of buiten de units. Welke dagen en momenten dit zijn, staat in de agenda op de website aangegeven. We hebben dit bewust op verschillende dagen gepland, soms aan het begin van de dag, soms aan het einde, om zoveel mogelijk ouders de gelegenheid te geven een keer aan te sluiten. Broertjes en/of zusjes kunnen helaas niet meekomen.

Mailadres mentor
Aan het begin van het schooljaar, krijgen de ouders een Parro bericht, waarin staat wie de mentor van hun kind is. Zij krijgen dan het emailadres van de desbetreffende mentor. Hierover hebben wij als school een aantal afspraken gemaakt:

  • Deze mailadressen mogen niet in een mailinglist komen waarin allerlei algemene informatie, waarschuwingen of leuke zaken worden verspreid.
  • De mentor leest alleen op zijn of haar werkdagen de mail.
  • Een reactie mag binnen enkele werkdagen verwacht worden, dus niet direct dezelfde dag.
  • Meestal zal er telefonisch worden gereageerd om lange mailverhalen te voorkomen, waardoor ook onduidelijkheden kunnen ontstaan.