Medezeggenschapsraad

Wat doet de medezeggenschapsraad van de Bolster?

De medezeggenschapsraad (MR) is op iedere school een wettelijk verplicht orgaan. Het heeft de doelstelling de inspraak van zowel ouders, voogden, verzorgers als personeel bij de besluitvorming van de directie en het bestuur te bevorderen. De MR bestaat uit een oudergeleding van twee personen en een personeelsgeleding van twee personen. De verschillende rollen binnen de MR (voorzitter, penningmeester, secretariaat) kunnen uit zowel de oudergeleding als personeelsgeleding worden gekozen.

De MR vergadert iedere zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen na aanmelding bij het secretariaat door alle ouders of personeelsleden worden bijgewoond.

Missie en visie van de MR

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als missie om vanuit gelijkwaardigheid en respect voor verschillen verbinder te zijn binnen de school, waaronder het personeel, de ouders en de leerlingen. Hierbij wil de MR een kritische denkpartner zijn voor de directie. De MR kijkt met een open en transparante blik naar de beleidsstukken zoals die aangeleverd worden vanuit de directie, om op die manier de onderwijskwaliteit te verbeteren. De MR dient hierbij als stem van zowel de personeelsleden, als de ouders en zal zich dan ook naar behoren laten informeren door beide groepen.

De MR heeft vanuit haar visie het aankomende jaar de volgende speerpunten, voor het bereiken van de missie:

1.Jaarplan

Het jaarplan staat centraal tijdens de MR vergaderingen. Naast het goedkeuren van het jaarplan aan het begin van het jaar, zal de MR ook de uitvoering van het jaarplan monitoren en bewaken.

2. Actieve terugkoppeling

De MR zal goed voorbereid op de vergadering verschijnen. Dit houdt in dat de MR naar de geluiden van de personeelsleden en ouders luistert en dit mee zal nemen naar de vergadering. Ook zal er na iedere vergadering een terugkoppeling naar het personeel zijn, zodat de MR een actieve rol binnen het team invult. Richting ouders verschijnen na iedere vergadering verkorte notulen op de site.

U bent als ouder van harte welkom om een keer aan te sluiten bij een MR vergadering. Wel vinden we het fijn om dit van te voren te weten. Hiervoor kunt u de secretaris een mail sturen of bellen naar school.

Onze vergaderingen starten om 20.00u. Hieronder vindt u de notulen van onze vergaderingen, op volgorde van meest recent naar minst recent.

 • Oudergeleding:

  Tim Engel en

 • Personeelsgeleding:

  Marloes Oltheten (voorzitter)
  Erik Gerritsen (secretaris)

 • GMR-lid namens SBO de Bolster:

  Tim Engel