Op zoek naar iets?

 

Boerderijschool

Boerderijproject

Voor meer informatie, klik hier >>

 

Nieuwsbrieven

SBO De Bolster

Emailadres:
 

Afdeling Jonge Kind

Emailadres:
 

Medezeggenschapsraad

Wat doet de medezeggenschapsraad van de Bolster?

De medezeggenschapsraad (MR) is op iedere school een wettelijk verplicht orgaan. Het heeft de doelstelling de inspraak van zowel ouders, voogden, verzorgers als personeel bij de besluitvorming van de directie en het bestuur te bevorderen. De MR bestaat uit een oudergeleding van twee personen en een personeelsgeleding van twee personen. De verschillende rollen binnen de MR (voorzitter, penningmeester, secretariaat) kunnen uit zowel de oudergeleding als personeelsgeleding worden gekozen.

De MR vergadert iedere zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen na aanmelding bij het secretariaat door alle ouders of personeelsleden worden bijgewoond.

Missie en visie van de MR

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als missie om vanuit gelijkwaardigheid en respect voor verschillen verbinder te zijn binnen de school, waaronder het personeel, de ouders en de leerlingen. Hierbij wil de MR een kritische denkpartner zijn voor de directie. De MR kijkt met een open en transparante blik naar de beleidsstukken zoals die aangeleverd worden vanuit de directie, om op die manier de onderwijskwaliteit te verbeteren. De MR dient hierbij als stem van zowel de personeelsleden, als de ouders en zal zich dan ook naar behoren laten informeren door beide groepen.

De MR heeft vanuit haar visie het aankomende jaar de volgende speerpunten, voor het bereiken van de missie:

1.Jaarplan

Het jaarplan staat centraal tijdens de MR vergaderingen. Naast het goedkeuren van het jaarplan aan het begin van het jaar, zal de MR ook de uitvoering van het jaarplan monitoren en bewaken.

2. Actieve terugkoppeling

De MR zal goed voorbereid op de vergadering verschijnen. Dit houdt in dat de MR naar de geluiden van de personeelsleden en ouders luistert en dit mee zal nemen naar de vergadering. Ook zal er na iedere vergadering een terugkoppeling naar het personeel zijn, zodat de MR een actieve rol binnen het team invult. Richting ouders verschijnen na iedere vergadering verkorte notulen op de site. 

Dit jaar staat de borging van de kwaliteit van het onderwijs op de Bolster centraal binnen de MR vergaderingen. 

 

 

2017-2018

Vergaderdata 2017-2018

Dinsdag 19 september 2017
Dinsdag 14 november 2017
Dinsdag 23 januari 2018
Woensdag 28 februari 2018
Dinsdag 13 maart 2018
Dinsdag 22 mei 2018
Dinsdag 19 juni 2018

U bent als ouder van harte welkom om een keer aan te sluiten bij een MR vergadering. Wel vinden we het fijn om dit van te voren te weten. U kunt zich aanmelden bij Aryan Keijman (unit 1, aryan.keijman@kansenkleur.nl) of Sasha Honing (unit 2, sasha.honing@kansenkleur.nl). 

Onze vergaderingen starten om 20.00u. Hieronder vindt u de notulen van onze vergaderingen, op volgorde van meest recent naar minst recent.

 

 

Vergadering 23-01-2018

In deze vergadering is er gesproken over het aanpassen van het activiteitenplan. Hier zal de MR een aparte vergadering aan wijden om het activiteitenplan aan te passen. Verder is er vooruit geblikt op de tussenevaluatie van het jaarplan, hier komen we in de volgende vergadering op terug. De MR heeft daarnaast een basiscursus gevolgd over de Medezeggenschapsraad, hier kijken we met een goed gevoel op terug. We zijn nu druk bezig om de verkregen informatie toe te passen in de praktijk en ons als MR te blijven verbeteren.

Vergadering 14-11-2017

Dit was een korte vergadering, waarin vooral gesproken is over de staking die plaats heeft gevonden op 12 december. Zoals we inmiddels weten heeft deze staking nog niet het gewenste effect gehad en daarom is POinactie nu aan het kijken wat de vervolgstappen zijn. 

Vergadering 20-09-2017

Na een lange vakantie is de MR dit jaar weer helemaal uitgerust gestart aan een nieuw jaar vol nieuwe uitdagingen. In deze eerste vergadering van het jaar is er teruggeblikt op het afgelopen jaar en zijn aan de hand daarvan de doelen van de MR voor het aankomende schooljaar bepaald. Ook is er gesproken over de staking op donderdag 5 oktober.

2016-2017

Vergadering 27-06-2017

Tijdens deze laatste vergadering van de MR dit schooljaar, hebben we de prikactie geëvalueerd. Daarnaast is er gesproken over de thema’s van volgend schooljaar.

Vergadering 30-05-2017

De MR heeft deze vergadering gesproken over de evaluatie van het jaarplan. Ook is er gesproken over de schooltijden van volgend jaar.

Vergadering 04-04-2017

De MR heeft deze vergadering de ouderavond rondom het 5 gelijke dagen model geëvalueerd. Daarnaast is de begroting voor 2017 besproken. Ook is besproken dat de MR op zoek is naar een nieuw ouder lid voor volgend jaar.

 

Vergadering 21-02-2017

De MR heeft gesproken over de ouderavond rondom het 5 gelijke dagen model. De schooltijden voor volgend jaar zullen afwijken van andere scholen, zodat ouders in de gelegenheid zijn om kinderen naar verschillende scholen te brengen. 

 

Vergadering 17-01-2017

De MR heeft deze vergadering de tussenevaluatie van het jaarplan besproken.

Ook is er gesproken over het initiatief Sjors Sportief, waarbij kinderen gratis kennis kunnen maken met verschillende sporten in Wijchen. Daarnaast is de MR nog steeds druk bezig met het 5 gelijke dagen model en de veranderingen die dit met zich mee zal brengen.    

 

Vergadering 15-11-2016

De MR heeft deze vergadering geen beleidsstukken besproken.

Tijdens deze vergadering is het 5-gelijke dagen model weer besproken, de nieuwe vorm van toetsen in groep 8 voor de mogelijke PRO-leerlingen en een mogelijke aanpassing van de weergave van het nieuws op de website.

 

Vergadering 20-09-2016

Tijdens deze vergadering zijn de volgende beleidsstukken behandeld:

Verder is de MR druk bezig met het 5 gelijke dagen model en hoe dit voor alle partijen zo goed mogelijk ingevoerd kan worden.

 

Vergadering 06-09-2016

Deze vergadering heeft de MR zich gebogen over de verwachtingen van ouders voor de nieuwe directeur. De ouders zijn tot de volgende verwachtingen gekomen, zoals vermeld in de vacature: